Zakres świadczonych usług obejmuje usługi doradczo – konsultingowe oraz szkoleniowe oraz klasyczną obsługę prawną – w szczególności w następującym obszarze:
Bieżąca lub/i kompleksowa obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Kompleksowa obsługa polega m. in. na: przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania (SWZ, umowa, ogłoszenie, zaproszenie do negocjacji), pism, odpowiedzi, badania i ocenę ofert i/lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przygotowanie uzasadnienia faktycznego i prawnego odrzucenia oferty, wykluczenia wykonawców, lub unieważnienia postępowania, przygotowanie protokołów z postępowań. Bieżące doradztwo i konsulting z zakresu zamówień publicznych i prawnych uwarunkowań procesu budowlanego.

Klasyczna obsługa prawna w zakresie prawa cywilnego gospodarczego i prawa pracy. Zastępstwo procesowe.