Spółka: Idea Solutions Sp. z o. o. – kompleksowe usługi związane z pozyskaniem środków finansowych na rozwój działalności oraz usługi finansowe.

Kontakt:

IDEA SOLUTIONS Sp. z o.o.

ul. Zachodnia 53

91-063 Łódź

NIP: 7252075337

REGON: 101761420

M: 667 932 958 / 667 932 984

E: biuroideasolutions@gmail.com

Spółka świadczy usługi konsultingowe w zakresie pozyskiwania finansowania i obsługi  inwestycji rozwojowych dla przedsiębiorców oraz dla jednostek samorządu terytorialnego  – polegające na tworzeniu dokumentacji aplikacyjnych (wniosków, biznesplanów, studiów wykonalności), wdrożeniu  oraz rozliczaniem projektów.

DOTACJE

Dla pojedynczych wnioskodawców oraz dla wnioskodawców w konsorcjach przemysłowych, naukowo-przemysłowych, naukowych, uczelni, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw państwowych, instytucji kultury, instytucji religijnych – w ramach:

 • POIR – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (dawniej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka),
 • POWER – Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (dawniej Program Operacyjny Kapitał Ludzki),
 • POIiŚ – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • IniTech
 • Regionalnych Programów Operacyjnych
 • Szwajcarsko-Polskiego Program Współpracy
 • Funduszy Norweskich

w części finansowej:

 • tworzenie harmonogramów rzeczowo-finansowych,
 • analiza finansowa, analiza ekonomiczna, analiza wrażliwości do studiów wykonalności
 • tworzenie prognoz finansowych,
 • modele finansowe, DGC, FCF, NPV, ENPV, FNPV/C, FNPV/K, IRR, MIRR, FIRR, ERR, itp.
 • modele rekompensaty dla transportu publicznego

w części niefinansowej

 • analiza rynku
 • analiza otoczenia rynkowego oraz instytucjonalnego
 • opis przedsięwzięcia
 • opis wnioskodawcy, jego zasobów rzeczowych, finansowych, kadrowych, itp.

Rozliczanie dotacji:

 • rozliczanie projektów:
 • POIR
 • POWER
 • RPO WŁ (inne województwa)
 • wnioski o płatność – obsługa SL 2014,
 • promocja projektów, tworzenie stron internetowych, opracowanie logo, ulotek, innych materiałów promocyjnych,
 • obsługa Bazy Konkurencyjności